In afwachting tot er een definitieve grondwet opgesteld is, wordt dit document (waarmee de stichters van de eerste republiek de macht grepen) als interim-grondwet gebruikt.


Gezien het feit dat de oude Republiek Vlaanderen reeds geruime tijd de facto opgehouden heeft met bestaan,
gezien het feit dat de huidige president zijn mandaat overschreden heeft,
gezien het feit dat dit eveneens het geval is met het huidige parlement,
gezien het feit dat beide reeds geruime tijd hun functies niet meer vervullen,
en de oprechte hoop koesterend, dat wij door ons ingrijpen dit wegkwijnen van onze micronatie zullen kunnen vermijden,
en de mening toegedaan zijnde, dat deze feiten onze acties rechtvaardigen,
verklaren wij,

1. dat hierbij de eerste, oude republiek ontmanteld is;
2. dat hierbij een tweede republiek gesticht is, onder de naam Tweede Democratische Republiek Vlaanderen;
3. dat deze nieuwe republiek zuiver micronationaal zal zijn, en zich niet zal inlaten met macronationale bezigheden;
4. dat deze nieuwe republiek een nieuwe grondwet zal krijgen;
5. dat deze nieuwe grondwet opgesteld zal worden door een Burgerforum;
6. dat dit Burgerforum zal bestaan uit alle burgers van de Tweede Democratische Republiek Vlaanderen;
7. dat dit Burgerforum ook de macht zal hebben staten te erkennen;
8. dat de grondwet, bij meerderheidsstemming opgesteld door het Burgerforum, aan de bevolking zal voorgelegd worden in een referendum;
9. dat dit referendum zal plaatsvinden bij geheime stemming;
10. dat deze grondwet goedgekeurd zal zijn en in werking zal treden zodra een meerderheid van de bevolking deze grondwet in dit referendum zal goedgekeurd hebben;
11. dat, indien de nieuwe grondwet verkiezingen voor de wetgevende en/of uitvoerende macht zou verschrijven, deze verkiezingen zullen plaatsvinden drie weken na de goedkeuring van
deze nieuwe grondwet;
12. dat dit Burgerforum zal ophouden te bestaan zodra de nieuwe grondwet goedgekeurd is en, indien deze voorgeschreven zijn door deze nieuwe grondwet, verkiezingen gehouden
13. dat de uitvoerende macht voorlopig in handen zal zijn van een Voorlopig Staatshoofd, bijgestaan door een Vice-Staatshoofd;
14. dat dit Voorlopig Staatshoofd [naam] zal zijn, en dit Vice-Staatshoofd [andere naam];
15. dat het Vice-Staatshoofd de taken van het Voorlopig Staatshoofd uit zal oefenen indien die laatste tijdelijk verhinderd zou blijken;
16. dat het Burgerforum de macht heeft om het Voorlopig Staatshoofd af te zetten;
17. dat, indien het Voorlopig Staatshoofd ontslag zou nemen of afgezet zou worden, hij opgevolgd zal worden door het Vice-Staatshoofd;
18. dat, indien het Vice-Staatshoofd geroepen zou worden om het ambt van Voorlopig Staatshoofd te vervullen, het Burgerforum een nieuw Vice-Staatshoofd zal aanduiden;
19. dat, indien zowel het Voorlopig Staatshoofd als het Vice-Staatshoofd afwezig zouden blijken, het Burgerforum hen kan afzetten en vervangers aanduiden via de volgende procedure:
a) Ieder lid van het Burgerforum heeft het recht om een thread (ken het Nederlandse equivalent niet) te openen op het berichtenbord van het Burgerforum, waarin hij voorstelt om het Voorlopig Staatshoofd af te zetten en waarin hij een plaatsvervanger nomineert
b) Gedurende twee weken zal ieder lid van het Burgerforum het recht hebben om daar zijn voor- of tegenstem uit te brengen en een plaatsvervanger te nomineren
c) Na twee  weken zal de stemming automatisch afgesloten zijn en zal diegene die het meest genomineerd werd als plaatsvervanger het ambt van Voorlopig Staatshoofd bekleden
d) Indien gedurende die twee weken het Voorlopig Staatshoofd zijn activiteiten herneemt, heeft hij het recht om de bovengenoemde stemming ongeldig te verklaren. Hij is evenwel
verplicht om een nieuwe stemming over zijn aftreden te houden indien een van de leden van het Burgerforum daarom vraagt.
20. dat het Voorlopig Staatshoofd de volgende taken zal hebben:
a) het voorzitten van het Burgerforum;
b) het goedkeuren van burgerschapsaanvragen;
c) het organiseren van verkiezingen indien die door de nieuwe grondwet voorgeschreven zijn;
21  dat het Burgerforum de macht zal hebben het Voorlopig Staatshoofd met verdere taken te belasten;
22. dat de ambten van Voorlopig Staatshoofd en Vice-Staatshoofd zullen ophouden te bestaan zodra er een staatshoofd benoemd zal zijn volgens de procedure die voorgeschreven zal zijn door de nieuwe grondwet;

Gedaan te Gent op 2 oktober 2004,

G. Geens
D. Lievens
W. Thoma
E. Van Horenbeeck,

met de steun van:

K. Avonts
E. De Smet
E. Frijters
J. Rollewagen
T. Vercaemer