Versie van 24 november 2004
Versie van 13 februari 2005
Versie van 10 juni 2005

Kieswet (Besluit 4) (24 november 2004)

I. Het electoraat

1. Het electoraat bij alle verkiezingen en referenda bestaat uit alle
Vlaamse burgers die ten minste 15 jaar oud zijn en die ten minste één maand vóór de aanvang van de verkiezingen of het referendum het burgerschap hebben verworven.

2. Het electoraat wordt onderverdeeld in vijf categorieën, die elk een verschillend aantal stemmen krijgen.
Categorie A bestaat uit de bevestigde burgers die in geen enkele micronatie buiten Vlaanderen het burgerschap hebben verworven. De burgers in deze categorie kunnen naar eigen inzicht
1 tot 10 stemmen uitbrengen in alle verkiezingen of referenda.
Categorie B bestaat uit de bevestigde burgers die in één micronatie buiten Vlaanderen het burgerschap hebben verworven. De burgers in deze categorie kunnen naar eigen inzicht 1 tot 8
stemmen uitbrengen in alle verkiezingen of referenda.
Categorie C bestaat uit de bevestigde burgers die in meer dan één micronatie buiten Vlaanderen het burgerschap hebben verworven. De burgers in deze categorie kunnen naar eigen
inzicht 1 tot 6 stemmen uitbrengen in alle verkiezingen of referenda.
Categorie D bestaat uit de niet-bevestigde burgers die in geen enkele micronatie buiten Vlaanderen het burgerschap hebben verworven. De burgers in deze categorie kunnen naar eigen
inzicht 1 of 2 stemmen uitbrengen in alle verkiezingen of referenda.
Categorie E bestaat uit de niet-bevestigde burgers die in één of meerdere micronaties buiten Vlaanderen het burgerschap hebben verworven. De burgers in deze categorie kunnen 1 stem
uitbrengen in alle verkiezingen of referenda.

3. Burgers in de categorieën B en C kunnen door de Senaat in categorie A geplaatst worden, als de Senaat oordeelt dat hun meervoudig burgerschap hun loyauteit tegenover de
Republiek Vlaanderen niet belemmert.
Burgers in de categorie E kunnen door de Senaat in categorie D geplaatst worden, als de Senaat oordeelt dat hun meervoudig burgerschap hun loyauteit tegenover de Republiek
Vlaanderen niet belemmert.

4. Alle stemgerechtigde burgers worden in één van de vijf categorieën ingedeeld op basis van de situatie 30 dagen voor de aanvang van de verkiezingen of het referendum. De regering
zal ten laatste 25 dagen voor de aanvang van de verkiezingen of het referendum aan de burgers meedelen in welke categorie hij of zij is ingedeeld en hoeveel stemmen hij of zij bijgevolg
maximaal kan uitbrengen.

5. Burgers met vragen over de redenen waarom ze in een bepaalde categorie zijn ingedeeld, kunnen hierover meer uitleg vragen aan de regering, die een antwoord zal verstrekken binnen
de termijn van drie dagen. Als de burger na het antwoord van de regering van mening is dat hij of zij onterecht in een categorie is ingedeeld, kan hij of zij een klacht indienen bij het
Gerechtshof.
Het Gerechtshof zal een uitspraak doen ten laatste vijf dagen voor de aanvang van de eerstkomende verkiezingen of referendum; de burger zal het aantal stemmen uitbrengen verbonden
aan de categorie waarin hij of zij door het Gerechtshof is ingedeeld.
Als er verkiezingen of een referendum van start gaan binnen een termijn van 14 dagen na de indiening van de klacht, zal het Gerechtshof geen uitspraak doen voor het einde van de
verkiezingen, en zal de burger het aantal stemmen uitbrengen verbonden aan de categorie waarin hij of zij door de regering was ingedeeld.

6. Alle stemgerechtigde burgers krijgen ten vroegste 10 dagen en ten laatste 5 dagen vóór de aanvang van de verkiezingen of het referendum een oproepingsmails van de regering. Het
departement Binnenlandse Zaken verstuurt geen van beide oproepingsmails.
De eerste mail, met als onderwerp “eerste oproepingsmail”, bevat de datum van de verkiezingen, de melding dat deelname aan de verkiezingen verplicht is, een herinnering aan het aantal
stemmen dat de kiezer in kwestie mag uitbrengen, en het eerste paswoord. Het eerste paswoord eindigt op twee cijfers, die overeenstemmen met het maximaal
aantal uit te brengen stemmen.
De tweede mail, met als onderwerp “tweede oproepingsmail”, bevat het tweede paswoord, en wordt verstuurd door een ander regeringslid dan de persoon die de eerste oproepingsmail
heeft verstuurd.
De paswoorden mogen geen verwijzing bevatten naar de persoon aan wie ze gegeven zijn.
De regeringsleden die paswoorden hebben verstrekt, houden een lijst bij met de kiezers en de aan hen gegeven paswoorden.
Bij een tweede ronde in presidentsverkiezingen behouden alle burgers de paswoorden die hen verstrekt waren voor de eerste ronde.

II. Kandidaturen

7. Iedereen die wil kandideren in presidentsverkiezingen dient hiertoe een mail te sturen naar het Gerechtshof ten laatste 20 dagen voor de aanvang van de presidentsverkiezingen.
Het Gerechtshof controleert of de kandidaat voldoet aan de grondwettelijke vereisten. De beslissing van het Gerechtshof, positief of negatief, wordt ten laatste 10 dagen voor de
verkiezingen aan de kandidaat meegedeeld.

8. In de parlementsverkiezingen wordt een onderscheid gemaakt tussen onafhankelijke kandidaten en kandidaten voor een partijlijst. Onafhankelijke kandidaten sturen een mail naar het
Gerechtshof ten laatste 20 dagen voor de aanvang van de parlementsverkiezingen. Het Gerechtshof controleert of de kandidaat voldoet aan de grondwettelijke vereisten. De beslissing
van het Gerechtshof, positief of negatief, wordt ten laatste 10 dagen voor de verkiezingen aan de kandidaat meegedeeld.
Kandidaten voor een partijlijst worden door de partij per mail aan het Gerechtshof doorgegeven ten laatste 20 dagen voor de aanvang van de parlementsverkiezingen. Het Gerechtshof
controleert of de kandidaat voldoet aan de grondwettelijke vereisten. De beslissing van het Gerechtshof, positief of negatief, wordt ten laatste 10 dagen voor de verkiezingen aan de
kandidaat meegedeeld.
Als het Gerechtshof geen uitspraak heeft gedaan binnen de gestelde termijn, voldoet de kandidaat officieel aan de door de Grondwet gestelde vereisten.

9. Kandidaten in presidentsverkiezingen worden in alfabetische volgorde op het stemformulier vermeld.
Bij parlementsverkiezingen wordt de volgorde van de kandidaten op een partijlijst intern door de partij bepaald, volgens de regels die door de partij daarvoor zijn ingesteld.
De onafhankelijke kandidaten komen op één lijst voor onafhankelijken te staan, in alfabetische volgorde.
De verschillende partijlijsten, indien van toepassing, staan in alfabetische volgorde. De lijst met onafhankelijken, indien van toepassing, staat als laatste.

10. Ten laatste één week vóór de aanvang van de verkiezingen stuurt het Gerechtshof alle lijsten voor de parlementsverkiezingen of alle kandidaten voor de presidentsverkiezingen door
naar de webmaster, die een stemformulier opmaakt, dat aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Het stemformulier moet zich gedurende de volledige periode van de verkiezingen
bevinden op de website van de Republiek, eenvoudig te vinden voor alle stemgerechtigde burgers.
Ten laatste één week vóór de aanvang van het referendum stuurt de regering de aan de kiezers voor te leggen vraag, waarop slechts met “ja” of “nee” kan geantwoord worden, door
naar de webmaster, die een stemformulier opmaakt, dat aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Het stemformulier moet zich gedurende de volledige periode van het referendum
bevinden op de website van de Republiek, eenvoudig te vinden voor alle stemgerechtigde burgers.

III. Stemverrichtingen

11. De kiezers krijgen te beginnen met de dag dat de stemming aanvangt, vijf volle dagen de tijd om hun stem(men) uit te brengen.

12. Tijdens de verkiezingen of het referendum vullen alle stemgerechtigde burgers in het stemformulier volgende gegevens in:
a) het eerste paswoord
b) het tweede paswoord
c) hun stem(men)

13. Bij parlementsverkiezingen hebben alle stemgerechtigde burgers de keuze om een lijststem te geven voor de hele partijlijst en/of een naamstem voor één kandidaat op een lijst.

14. Alle uitgebrachte stemmen worden verstuurd naar het departement Binnenlandse Zaken (verder afgekort tot BIZ), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de stemmen, zoals
voorgeschreven in hoofdstuk IV.

IV. Verwerking van stemmen

15. BIZ stuurt alle paswoorden van de binnengekomen geldige stemmen door naar de regeringsleden die de paswoorden hebben verstrekt ter controle van de correctheid. Deze
regeringsleden laten binnen een termijn van drie dagen aan BIZ weten welke paswoorden niet correct waren.

16. In presidentsverkiezingen telt BIZ de stemmen uitgebracht voor elke kandidaat.

17. BIZ telt bij parlementsverkiezingen de naam- en lijststemmen die voor elke lijst zijn uitgebracht. Deze resultaten worden omgezet in percentages van het totaal aantal geldig
uitgebrachte stemmen. Vervolgens trekt BIZ van elk lijstpercentage één procent af, en berekent voor elke lijst een nieuw percentage ten opzichte van het totaal aantal overblijvende
procenten.
Met de nieuwe percentages wordt voor elke lijst een delerreeks opgesteld, te beginnen met een deling door 1, en – met doorloping van alle tussenliggende natuurlijke getallen – eindigend
met een deling door 50.
De parlementaire stemmen worden achtereenvolgens gegeven aan de lijst met het hoogste getal uit alle delerreeksen. Wanneer een getal een parlementaire zetel heeft opgeleverd, wordt
het geschrapt uit de delerreeks.
Wanneer er voor de laatste parlementaire stem(men) meer gelijkelijk rechthebbende lijsten zijn dan nog te begeven stemmen, wordt het totaal aantal stemmen zo min mogelijk aangepast,
hetzij verhoogd hetzij verlaagd, om de gelijkelijk rechthebbende lijsten ofwel allen een stem te geven ofwel geen van allen een stem te geven.

18. Wanneer het aantal parlementaire stemmen per lijst bekend is, wordt binnen elke lijst een nieuwe delerreeks opgesteld, ditmaal voor elke kandidaat. De delerreeksen bestaan uit
delingen door opeenvolgende priemegetallen te beginnen bij één; het aantal delingen is gelijk aan het aantal te verdelen parlementaire stemmen onder de kandidaten van de lijst.
De parlementaire stemmen worden achtereenvolgens gegeven aan de kandidaat met het hoogste getal uit alle delerreeksen binnen de lijst waartoe hij behoort. Wanneer een getal een
parlementaire zetel heeft opgeleverd, wordt het geschrapt uit de delerreeks.
Wanneer er voor de laatste parlementaire stem(men) meer gelijkelijk rechthebbende kandidaten zijn dan nog te begeven stemmen, gaat het restant aan parlementaire stemmen naar de
hoogstgeplaatste kandida(a)t(en) op de lijst.

19. Bij een referendum telt BIZ de stemmen uitgebracht voor beide antwoordmogelijkheden.

20. De resultaten van verkiezingen en referenda worden publiek bekendgemaakt, ten laatste zeven dagen na afloop van de verkiezingen.

V. Strafrechterlijke bepalingen

21. De regeringsleden die de paswoorden hebben verstrekt en gecontroleerd, sturen de namen van de stemgerechtigde burgers die niet of niet geldig hebben gestemd naar het
Gerechtshof. Het Gerechtshof vervolgt alle burgers die niet of niet geldig gestemd hebben.

22. Een stemgerechtigde burger die geen stem uitbrengt in drie opeenvolgende verkiezingen verliest zijn of haar burgerschap.

23. Fraude bij verkiezingen of referendum wordt bestraft met de ontneming van het Vlaams burgerschap en een verbanning van de Vlaamse fora gedurende tien tot vijftien jaar.

VI. Tijdelijke bepalingen

24. Voor het referendum over de goedkeuring van de Grondwet, zoals opgesteld door het Burgerforum, gelden de volgende afwijkingen:
a) In afwijking van artikel 4 wordt de indeling in categorieën vastgesteld op basis van de situatie 20 dagen vóór de aanvang van het referendum en samen met het aantal te begeven
stemmen aan de betrokken burgers meegedeeld ten laatste 10 dagen vóór de aanvang van het referendum.
b) In afwijking van artikel 14, 15 en 19(*) wordt de rol van BIZ volledig overgenomen door een bevestigd burger, aangesteld door het burgerforum vóór de aanvang van de het
referendum.

25. Voor de eerste parlements- en presidentsverkiezingen na de afkondiging van de Grondwet van de Tweede Republiek, gelden een aantal afwijkingen op de voorliggende wet.
a) In afwijking van artikel 4 wordt de indeling in categorieën vastgesteld op basis van de situatie 25 dagen vóór de aanvang van de verkiezingen en samen met het aantal te begeven
stemmen aan de betrokken burgers meegedeeld ten laatste 20 dagen vóór de aanvang van de verkiezingen.
b) Artikel 5 is niet van toepassing.
c) In afwijking van artikel 7 en 8 wordt de taak van het Gerechtshof overgenomen door de voorlopige regering. De termijnen worden gereduceerd tot één vijfde van de termijnen vermeld
in artikel 7 en 8, met afronding naar boven tot op één dag.
d) In afwijking van artikel 10 worden de lijsten en kandidaten naar de webmaster gestuurd twee dagen voor de aanvang van de verkiezingen.
e) In afwijking van artikel 16, 17, 18 en 19 wordt de rol van BIZ volledig overgenomen door een bevestigd burger, aangesteld door het burgerforum vóór de aanvang van
de verkiezingen. Wet houdende de organisatie van presidents- en parlementsverkiezingen en referenda (13 februari 2005)

I. Het electoraat

1. Het electoraat bij alle verkiezingen en referenda bestaat uit alle
Vlaamse burgers die ten minste 15 jaar oud zijn en die ten minste één maand vóór de aanvang van de verkiezingen of het referendum het burgerschap hebben verworven.

2. Het electoraat wordt onderverdeeld in vijf categorieën, die elk een verschillend aantal stemmen krijgen.
Categorie A bestaat uit de bevestigde burgers die in geen enkele micronatie buiten Vlaanderen het burgerschap hebben verworven. De burgers in deze categorie kunnen naar eigen inzicht
1 tot 10 stemmen uitbrengen in alle verkiezingen of referenda.
Categorie B bestaat uit de bevestigde burgers die in één micronatie buiten Vlaanderen het burgerschap hebben verworven. De burgers in deze categorie kunnen naar eigen inzicht 1 tot 8
stemmen uitbrengen in alle verkiezingen of referenda.
Categorie C bestaat uit de bevestigde burgers die in meer dan één micronatie buiten Vlaanderen het burgerschap hebben verworven. De burgers in deze categorie kunnen naar eigen
inzicht 1 tot 6 stemmen uitbrengen in alle verkiezingen of referenda.
Categorie D bestaat uit de niet-bevestigde burgers die in geen enkele micronatie buiten Vlaanderen het burgerschap hebben verworven. De burgers in deze categorie kunnen naar eigen
inzicht 1 of 2 stemmen uitbrengen in alle verkiezingen of referenda.
Categorie E bestaat uit de niet-bevestigde burgers die in één of meerdere micronaties buiten Vlaanderen het burgerschap hebben verworven. De burgers in deze categorie kunnen 1 stem
uitbrengen in alle verkiezingen of referenda.

3. Burgers in de categorieën B en C kunnen door de Senaat in categorie A geplaatst worden, als de Senaat oordeelt dat hun meervoudig burgerschap hun loyauteit tegenover de
Republiek Vlaanderen niet belemmert.
Burgers in de categorie E kunnen door de Senaat in categorie D geplaatst worden, als de Senaat oordeelt dat hun meervoudig burgerschap hun loyauteit tegenover de Republiek
Vlaanderen niet belemmert.

4. Alle stemgerechtigde burgers worden in één van de vijf categorieën ingedeeld op basis van de situatie 30 dagen voor de aanvang van de verkiezingen of het referendum. De regering
zal ten laatste 25 dagen voor de aanvang van de verkiezingen of het referendum aan de burgers meedelen in welke categorie hij of zij is ingedeeld en hoeveel stemmen hij of zij bijgevolg
maximaal kan uitbrengen.

5. Burgers met vragen over de redenen waarom ze in een bepaalde categorie zijn ingedeeld, kunnen hierover meer uitleg vragen aan de regering, die een antwoord zal verstrekken binnen
de termijn van drie dagen. Als de burger na het antwoord van de regering van mening is dat hij of zij onterecht in een categorie is ingedeeld, kan hij of zij een klacht indienen bij het
Gerechtshof.
Het Gerechtshof zal een uitspraak doen ten laatste vijf dagen voor de aanvang van de eerstkomende verkiezingen of referendum; de burger zal het aantal stemmen uitbrengen verbonden
aan de categorie waarin hij of zij door het Gerechtshof is ingedeeld.
Als er verkiezingen of een referendum van start gaan binnen een termijn van 14 dagen na de indiening van de klacht, zal het Gerechtshof geen uitspraak doen voor het einde van de
verkiezingen, en zal de burger het aantal stemmen uitbrengen verbonden aan de categorie waarin hij of zij door de regering was ingedeeld.

6. Alle stemgerechtigde burgers krijgen ten vroegste 10 dagen en ten laatste 5 dagen vóór de aanvang van de verkiezingen of het referendum een oproepingsmails van de regering. Het
departement Binnenlandse Zaken verstuurt geen van beide oproepingsmails.
De eerste mail, met als onderwerp “eerste oproepingsmail”, bevat de datum van de verkiezingen, de melding dat deelname aan de verkiezingen verplicht is, een herinnering aan het aantal
stemmen dat de kiezer in kwestie mag uitbrengen, en het eerste paswoord. Het eerste paswoord eindigt op twee cijfers, die overeenstemmen met het maximaal
aantal uit te brengen stemmen.
De tweede mail, met als onderwerp “tweede oproepingsmail”, bevat het tweede paswoord, en wordt verstuurd door een ander regeringslid dan de persoon die de eerste oproepingsmail
heeft verstuurd.
De paswoorden mogen geen verwijzing bevatten naar de persoon aan wie ze gegeven zijn.
De regeringsleden die paswoorden hebben verstrekt, houden een lijst bij met de kiezers en de aan hen gegeven paswoorden.
Bij een tweede ronde in presidentsverkiezingen behouden alle burgers de paswoorden die hen verstrekt waren voor de eerste ronde.

II. Kandidaturen

7. Iedereen die wil kandideren in presidentsverkiezingen dient hiertoe een mail te sturen naar het Gerechtshof ten laatste 20 dagen voor de aanvang van de presidentsverkiezingen.
Het Gerechtshof controleert of de kandidaat voldoet aan de grondwettelijke vereisten. De beslissing van het Gerechtshof, positief of negatief, wordt ten laatste 10 dagen voor de
verkiezingen aan de kandidaat meegedeeld.

8. In de parlementsverkiezingen wordt een onderscheid gemaakt tussen onafhankelijke kandidaten en kandidaten voor een partijlijst. Onafhankelijke kandidaten sturen een mail naar het
Gerechtshof ten laatste 20 dagen voor de aanvang van de parlementsverkiezingen. Het Gerechtshof controleert of de kandidaat voldoet aan de grondwettelijke vereisten. De beslissing
van het Gerechtshof, positief of negatief, wordt ten laatste 10 dagen voor de verkiezingen aan de kandidaat meegedeeld.
Kandidaten voor een partijlijst worden door de partij per mail aan het Gerechtshof doorgegeven ten laatste 20 dagen voor de aanvang van de parlementsverkiezingen. Het Gerechtshof
controleert of de kandidaat voldoet aan de grondwettelijke vereisten. De beslissing van het Gerechtshof, positief of negatief, wordt ten laatste 10 dagen voor de verkiezingen aan de
kandidaat meegedeeld.
Als het Gerechtshof geen uitspraak heeft gedaan binnen de gestelde termijn, voldoet de kandidaat officieel aan de door de Grondwet gestelde vereisten.

9. Kandidaten in presidentsverkiezingen worden in alfabetische volgorde op het stemformulier vermeld.
Bij parlementsverkiezingen wordt de volgorde van de kandidaten op een partijlijst intern door de partij bepaald, volgens de regels die door de partij daarvoor zijn ingesteld.
De onafhankelijke kandidaten komen op één lijst voor onafhankelijken te staan, in alfabetische volgorde.
De verschillende partijlijsten, indien van toepassing, staan in alfabetische volgorde. De lijst met onafhankelijken, indien van toepassing, staat als laatste.

10. Ten laatste één week vóór de aanvang van de verkiezingen stuurt het Gerechtshof alle lijsten voor de parlementsverkiezingen of alle kandidaten voor de presidentsverkiezingen door
naar de webmaster, die een stemformulier opmaakt, dat aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Het stemformulier moet zich gedurende de volledige periode van de verkiezingen
bevinden op de website van de Republiek, eenvoudig te vinden voor alle stemgerechtigde burgers.
Ten laatste één week vóór de aanvang van het referendum stuurt de regering de aan de kiezers voor te leggen vraag, waarop slechts met “ja” of “nee” kan geantwoord worden, door
naar de webmaster, die een stemformulier opmaakt, dat aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Het stemformulier moet zich gedurende de volledige periode van het referendum
bevinden op de website van de Republiek, eenvoudig te vinden voor alle stemgerechtigde burgers.

III. Stemverrichtingen

11. De kiezers krijgen te beginnen met de dag dat de stemming aanvangt, vijf volle dagen de tijd om hun stem(men) uit te brengen.

12. Tijdens de verkiezingen of het referendum vullen alle stemgerechtigde burgers in het stemformulier volgende gegevens in:
a) het eerste paswoord
b) het tweede paswoord
c) hun stem(men)

13. Bij parlementsverkiezingen hebben alle stemgerechtigde burgers de keuze om een lijststem te geven voor de hele partijlijst en/of een naamstem voor één kandidaat op een lijst.

14. Alle uitgebrachte stemmen worden verstuurd naar het departement Binnenlandse Zaken (verder afgekort tot BIZ), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de stemmen, zoals
voorgeschreven in hoofdstuk IV.

IV. Verwerking van stemmen

15. BIZ stuurt alle paswoorden van de binnengekomen geldige stemmen door naar de regeringsleden die de paswoorden hebben verstrekt ter controle van de correctheid. Deze
regeringsleden laten binnen een termijn van drie dagen aan BIZ weten welke paswoorden niet correct waren.

16. In presidentsverkiezingen telt BIZ de stemmen uitgebracht voor elke kandidaat.

17. BIZ telt bij parlementsverkiezingen de naam- en lijststemmen die voor elke lijst zijn uitgebracht. Deze resultaten worden omgezet in percentages van het totaal aantal geldig
uitgebrachte stemmen. Vervolgens trekt BIZ van elk lijstpercentage één procent af, en berekent voor elke lijst een nieuw percentage ten opzichte van het totaal aantal overblijvende
procenten.
Met de nieuwe percentages wordt voor elke lijst een delerreeks opgesteld, te beginnen met een deling door 1, en – met doorloping van alle tussenliggende natuurlijke getallen – eindigend
met een deling door 50.
De parlementaire stemmen worden achtereenvolgens gegeven aan de lijst met het hoogste getal uit alle delerreeksen. Wanneer een getal een parlementaire zetel heeft opgeleverd, wordt
het geschrapt uit de delerreeks.
Wanneer er voor de laatste parlementaire stem(men) meer gelijkelijk rechthebbende lijsten zijn dan nog te begeven stemmen, wordt het totaal aantal stemmen zo min mogelijk aangepast,
hetzij verhoogd hetzij verlaagd, om de gelijkelijk rechthebbende lijsten ofwel allen een stem te geven ofwel geen van allen een stem te geven.

18. Wanneer het aantal parlementaire stemmen per lijst bekend is, wordt binnen elke lijst een nieuwe delerreeks opgesteld, ditmaal voor elke kandidaat. De delerreeksen bestaan uit
delingen door opeenvolgende priemegetallen te beginnen bij één; het aantal delingen is gelijk aan het aantal te verdelen parlementaire stemmen onder de kandidaten van de lijst.
De parlementaire stemmen worden achtereenvolgens gegeven aan de kandidaat met het hoogste getal uit alle delerreeksen binnen de lijst waartoe hij behoort. Wanneer een getal een
parlementaire zetel heeft opgeleverd, wordt het geschrapt uit de delerreeks.
Wanneer er voor de laatste parlementaire stem(men) meer gelijkelijk rechthebbende kandidaten zijn dan nog te begeven stemmen, gaat het restant aan parlementaire stemmen naar de
hoogstgeplaatste kandida(a)t(en) op de lijst.

19. Een parlementslid dat minstens 5 stemmingen, met inbegrip van de voorafgaande debatten, op rij onaangekondigd afwezig is, verliest zijn parlementaire stemmen voor de duur van zijn afwezigheid. De stemmen worden herverdeeld alsof het lijststemmen waren voor de lijst waarop het betrokken parlementslid kandideerde tijdens de laatste verkiezingen.
Zogauw het parlementslid opnieuw aan de stemmingen of de debatten deelneemt, wordt de aanvankelijke stemverhouding hersteld.

20. Bij een referendum telt BIZ de stemmen uitgebracht voor beide antwoordmogelijkheden.

21. De resultaten van verkiezingen en referenda worden publiek bekendgemaakt, ten laatste zeven dagen na afloop van de verkiezingen.

V. Strafrechterlijke bepalingen

22. De regeringsleden die de paswoorden hebben verstrekt en gecontroleerd, sturen de namen van de stemgerechtigde burgers die niet of niet geldig hebben gestemd naar het
Gerechtshof. Het Gerechtshof vervolgt alle burgers die niet of niet geldig gestemd hebben.

23. Een stemgerechtigde burger die geen stem uitbrengt in drie opeenvolgende verkiezingen verliest zijn of haar burgerschap.

24. Fraude bij verkiezingen of referendum wordt bestraft met de ontneming van het Vlaams burgerschap en een verbanning van de Vlaamse fora gedurende tien tot vijftien jaar.

VI. Tijdelijke bepalingen

25. Voor het referendum over de goedkeuring van de Grondwet, zoals opgesteld door het Burgerforum, gelden de volgende afwijkingen:
a) In afwijking van artikel 4 wordt de indeling in categorieën vastgesteld op basis van de situatie 20 dagen vóór de aanvang van het referendum en samen met het aantal te begeven
stemmen aan de betrokken burgers meegedeeld ten laatste 10 dagen vóór de aanvang van het referendum.
b) In afwijking van artikel 14, 15 en 19(*) wordt de rol van BIZ volledig overgenomen door een bevestigd burger, aangesteld door het burgerforum vóór de aanvang van de het
referendum.

26. Voor de eerste parlements- en presidentsverkiezingen na de afkondiging van de Grondwet van de Tweede Republiek, gelden een aantal afwijkingen op de voorliggende wet.
a) In afwijking van artikel 4 wordt de indeling in categorieën vastgesteld op basis van de situatie 25 dagen vóór de aanvang van de verkiezingen en samen met het aantal te begeven
stemmen aan de betrokken burgers meegedeeld ten laatste 20 dagen vóór de aanvang van de verkiezingen.
b) Artikel 5 is niet van toepassing.
c) In afwijking van artikel 7 en 8 wordt de taak van het Gerechtshof overgenomen door de voorlopige regering. De termijnen worden gereduceerd tot één vijfde van de termijnen vermeld
in artikel 7 en 8, met afronding naar boven tot op één dag.
d) In afwijking van artikel 10 worden de lijsten en kandidaten naar de webmaster gestuurd twee dagen voor de aanvang van de verkiezingen.
e) In afwijking van artikel 16, 17, 18 en 19 wordt de rol van BIZ volledig overgenomen door een bevestigd burger, aangesteld door het burgerforum vóór de aanvang van
de verkiezingen. Wet houdende de organisatie van presidents- en parlementsverkiezingen en referenda (10 juni 2005)

I. Het electoraat

1. Het electoraat bij alle verkiezingen en referenda bestaat uit alle
Vlaamse burgers die ten minste 15 jaar oud zijn en die ten minste één maand vóór de aanvang van de verkiezingen of het referendum het burgerschap hebben verworven.

2. Het electoraat wordt onderverdeeld in vijf categorieën, die elk een verschillend aantal stemmen krijgen.
Categorie A bestaat uit de bevestigde burgers die in geen enkele micronatie buiten Vlaanderen het burgerschap hebben verworven. De burgers in deze categorie kunnen naar eigen inzicht
1 tot 10 stemmen uitbrengen in alle verkiezingen of referenda.
Categorie B bestaat uit de bevestigde burgers die in één micronatie buiten Vlaanderen het burgerschap hebben verworven. De burgers in deze categorie kunnen naar eigen inzicht 1 tot 8
stemmen uitbrengen in alle verkiezingen of referenda.
Categorie C bestaat uit de bevestigde burgers die in meer dan één micronatie buiten Vlaanderen het burgerschap hebben verworven. De burgers in deze categorie kunnen naar eigen
inzicht 1 tot 6 stemmen uitbrengen in alle verkiezingen of referenda.
Categorie D bestaat uit de niet-bevestigde burgers die in geen enkele micronatie buiten Vlaanderen het burgerschap hebben verworven. De burgers in deze categorie kunnen naar eigen
inzicht 1 of 2 stemmen uitbrengen in alle verkiezingen of referenda.
Categorie E bestaat uit de niet-bevestigde burgers die in één of meerdere micronaties buiten Vlaanderen het burgerschap hebben verworven. De burgers in deze categorie kunnen 1 stem
uitbrengen in alle verkiezingen of referenda.

3. Burgers in de categorieën B en C kunnen door de Senaat in categorie A geplaatst worden, als de Senaat oordeelt dat hun meervoudig burgerschap hun loyauteit tegenover de
Republiek Vlaanderen niet belemmert.
Burgers in de categorie E kunnen door de Senaat in categorie D geplaatst worden, als de Senaat oordeelt dat hun meervoudig burgerschap hun loyauteit tegenover de Republiek
Vlaanderen niet belemmert.

4. Alle stemgerechtigde burgers worden in één van de vijf categorieën ingedeeld op basis van de situatie 30 dagen voor de aanvang van de verkiezingen of het referendum. De regering
zal ten laatste 25 dagen voor de aanvang van de verkiezingen of het referendum aan de burgers meedelen in welke categorie hij of zij is ingedeeld en hoeveel stemmen hij of zij bijgevolg
maximaal kan uitbrengen.

5. Burgers met vragen over de redenen waarom ze in een bepaalde categorie zijn ingedeeld, kunnen hierover meer uitleg vragen aan de regering, die een antwoord zal verstrekken binnen
de termijn van drie dagen. Als de burger na het antwoord van de regering van mening is dat hij of zij onterecht in een categorie is ingedeeld, kan hij of zij een klacht indienen bij het
Gerechtshof.
Het Gerechtshof zal een uitspraak doen ten laatste vijf dagen voor de aanvang van de eerstkomende verkiezingen of referendum; de burger zal het aantal stemmen uitbrengen verbonden
aan de categorie waarin hij of zij door het Gerechtshof is ingedeeld.
Als er verkiezingen of een referendum van start gaan binnen een termijn van 14 dagen na de indiening van de klacht, zal het Gerechtshof geen uitspraak doen voor het einde van de
verkiezingen, en zal de burger het aantal stemmen uitbrengen verbonden aan de categorie waarin hij of zij door de regering was ingedeeld.

6. Alle stemgerechtigde burgers krijgen ten vroegste 10 dagen en ten laatste 5 dagen vóór de aanvang van de verkiezingen of het referendum een oproepingsmails van de regering. Het
departement Binnenlandse Zaken verstuurt geen van beide oproepingsmails.
De eerste mail, met als onderwerp “eerste oproepingsmail”, bevat de datum van de verkiezingen, de melding dat deelname aan de verkiezingen verplicht is, een herinnering aan het aantal
stemmen dat de kiezer in kwestie mag uitbrengen, en het eerste paswoord. Het eerste paswoord eindigt op twee cijfers, die overeenstemmen met het maximaal
aantal uit te brengen stemmen.
De tweede mail, met als onderwerp “tweede oproepingsmail”, bevat het tweede paswoord, en wordt verstuurd door een ander regeringslid dan de persoon die de eerste oproepingsmail
heeft verstuurd.
De paswoorden mogen geen verwijzing bevatten naar de persoon aan wie ze gegeven zijn.
De regeringsleden die paswoorden hebben verstrekt, houden een lijst bij met de kiezers en de aan hen gegeven paswoorden.
Bij een tweede ronde in presidentsverkiezingen behouden alle burgers de paswoorden die hen verstrekt waren voor de eerste ronde.

II. Kandidaturen

7. Iedereen die wil kandideren in presidentsverkiezingen dient hiertoe een mail te sturen naar het Gerechtshof ten laatste 20 dagen voor de aanvang van de presidentsverkiezingen.
Het Gerechtshof controleert of de kandidaat voldoet aan de grondwettelijke vereisten. De beslissing van het Gerechtshof, positief of negatief, wordt ten laatste 10 dagen voor de
verkiezingen aan de kandidaat meegedeeld.

8. In de parlementsverkiezingen wordt een onderscheid gemaakt tussen onafhankelijke kandidaten en kandidaten voor een partijlijst. Onafhankelijke kandidaten sturen een mail naar het
Gerechtshof ten laatste 20 dagen voor de aanvang van de parlementsverkiezingen. Het Gerechtshof controleert of de kandidaat voldoet aan de grondwettelijke vereisten. De beslissing
van het Gerechtshof, positief of negatief, wordt ten laatste 10 dagen voor de verkiezingen aan de kandidaat meegedeeld.
Kandidaten voor een partijlijst worden door de partij per mail aan het Gerechtshof doorgegeven ten laatste 20 dagen voor de aanvang van de parlementsverkiezingen. Het Gerechtshof
controleert of de kandidaat voldoet aan de grondwettelijke vereisten. De beslissing van het Gerechtshof, positief of negatief, wordt ten laatste 10 dagen voor de verkiezingen aan de
kandidaat meegedeeld.
Als het Gerechtshof geen uitspraak heeft gedaan binnen de gestelde termijn, voldoet de kandidaat officieel aan de door de Grondwet gestelde vereisten.

9. Kandidaten in presidentsverkiezingen worden in alfabetische volgorde op het stemformulier vermeld.
Bij parlementsverkiezingen wordt de volgorde van de kandidaten op een partijlijst intern door de partij bepaald, volgens de regels die door de partij daarvoor zijn ingesteld.
De onafhankelijke kandidaten komen op één lijst voor onafhankelijken te staan, in alfabetische volgorde.
De verschillende partijlijsten, indien van toepassing, staan in alfabetische volgorde. De lijst met onafhankelijken, indien van toepassing, staat als laatste.

10. Ten laatste één week vóór de aanvang van de verkiezingen stuurt het Gerechtshof alle lijsten voor de parlementsverkiezingen of alle kandidaten voor de presidentsverkiezingen door
naar de webmaster, die een stemformulier opmaakt, dat aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Het stemformulier moet zich gedurende de volledige periode van de verkiezingen
bevinden op de website van de Republiek, eenvoudig te vinden voor alle stemgerechtigde burgers.
Ten laatste één week vóór de aanvang van het referendum stuurt de regering de aan de kiezers voor te leggen vraag, waarop slechts met “ja” of “nee” kan geantwoord worden, door
naar de webmaster, die een stemformulier opmaakt, dat aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Het stemformulier moet zich gedurende de volledige periode van het referendum
bevinden op de website van de Republiek, eenvoudig te vinden voor alle stemgerechtigde burgers.

III. Stemverrichtingen

11. De kiezers krijgen te beginnen met de dag dat de stemming aanvangt, vijf volle dagen de tijd om hun stem(men) uit te brengen.

12. Tijdens de verkiezingen of het referendum vullen alle stemgerechtigde burgers in het stemformulier volgende gegevens in:
a) het eerste paswoord
b) het tweede paswoord
c) hun stem(men)

13. Bij parlementsverkiezingen hebben alle stemgerechtigde burgers de keuze om een lijststem te geven voor de hele partijlijst en/of een naamstem voor één kandidaat op een lijst.

14. Alle uitgebrachte stemmen worden verstuurd naar het departement Binnenlandse Zaken (verder afgekort tot BIZ), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de stemmen, zoals
voorgeschreven in hoofdstuk IV.

IV. Verwerking van stemmen

15. BIZ stuurt alle paswoorden van de binnengekomen geldige stemmen door naar de regeringsleden die de paswoorden hebben verstrekt ter controle van de correctheid. Deze
regeringsleden laten binnen een termijn van drie dagen aan BIZ weten welke paswoorden niet correct waren.

16. In presidentsverkiezingen telt BIZ de stemmen uitgebracht voor elke kandidaat.

17. BIZ telt bij parlementsverkiezingen de naam- en lijststemmen die voor elke lijst zijn uitgebracht. Deze resultaten worden omgezet in percentages van het totaal aantal geldig
uitgebrachte stemmen. Vervolgens trekt BIZ van elk lijstpercentage één procent af, en berekent voor elke lijst een nieuw percentage ten opzichte van het totaal aantal overblijvende
procenten.
Met de nieuwe percentages wordt voor elke lijst een delerreeks opgesteld, te beginnen met een deling door 1, en – met doorloping van alle tussenliggende natuurlijke getallen – eindigend
met een deling door 50.
De parlementaire stemmen worden achtereenvolgens gegeven aan de lijst met het hoogste getal uit alle delerreeksen. Wanneer een getal een parlementaire zetel heeft opgeleverd, wordt
het geschrapt uit de delerreeks.
Wanneer er voor de laatste parlementaire stem(men) meer gelijkelijk rechthebbende lijsten zijn dan nog te begeven stemmen, wordt het totaal aantal stemmen zo min mogelijk aangepast,
hetzij verhoogd hetzij verlaagd, om de gelijkelijk rechthebbende lijsten ofwel allen een stem te geven ofwel geen van allen een stem te geven.

18. Wanneer het aantal parlementaire stemmen per lijst bekend is, wordt binnen elke lijst een nieuwe delerreeks opgesteld, ditmaal voor elke kandidaat. De delerreeksen bestaan uit
delingen door opeenvolgende priemegetallen te beginnen bij één; het aantal delingen is gelijk aan het aantal te verdelen parlementaire stemmen onder de kandidaten van de lijst.
De parlementaire stemmen worden achtereenvolgens gegeven aan de kandidaat met het hoogste getal uit alle delerreeksen binnen de lijst waartoe hij behoort. Wanneer een getal een
parlementaire zetel heeft opgeleverd, wordt het geschrapt uit de delerreeks.
Wanneer er voor de laatste parlementaire stem(men) meer gelijkelijk rechthebbende kandidaten zijn dan nog te begeven stemmen, gaat het restant aan parlementaire stemmen naar de
hoogstgeplaatste kandida(a)t(en) op de lijst.

19. Wanneer het parlementslid in kwestie verkozen werd als onafhankelijken worden zijn stemmen herverdeeld over het geheel van het Parlement, overeenkomstig de verkiezingsuitslag volgens dewelke het Parlement in kwestie is samengesteld. Hetzelfde principe wordt toegepast wanneer er, hetzij door ontslag uit het Parlement, hetzij uit een afwezigheid zoals eerder aangehaald in dit artikel, geen andere rechthebbende parlementsleden van zijn lijst zijn.
Zogauw het parlementslid opnieuw aan de stemmingen of de debatten deelneemt, wordt de aanvankelijke stemverhouding hersteld.

20. Bij een referendum telt BIZ de stemmen uitgebracht voor beide antwoordmogelijkheden.

21. De resultaten van verkiezingen en referenda worden publiek bekendgemaakt, ten laatste zeven dagen na afloop van de verkiezingen.

V. Strafrechterlijke bepalingen

22. De regeringsleden die de paswoorden hebben verstrekt en gecontroleerd, sturen de namen van de stemgerechtigde burgers die niet of niet geldig hebben gestemd naar het
Gerechtshof. Het Gerechtshof vervolgt alle burgers die niet of niet geldig gestemd hebben.

23. Een stemgerechtigde burger die geen stem uitbrengt in drie opeenvolgende verkiezingen verliest zijn of haar burgerschap.

24. Fraude bij verkiezingen of referendum wordt bestraft met de ontneming van het Vlaams burgerschap en een verbanning van de Vlaamse fora gedurende tien tot vijftien jaar.

VI. Tijdelijke bepalingen

25. Voor het referendum over de goedkeuring van de Grondwet, zoals opgesteld door het Burgerforum, gelden de volgende afwijkingen:
a) In afwijking van artikel 4 wordt de indeling in categorieën vastgesteld op basis van de situatie 20 dagen vóór de aanvang van het referendum en samen met het aantal te begeven
stemmen aan de betrokken burgers meegedeeld ten laatste 10 dagen vóór de aanvang van het referendum.
b) In afwijking van artikel 14, 15 en 19(*) wordt de rol van BIZ volledig overgenomen door een bevestigd burger, aangesteld door het burgerforum vóór de aanvang van de het
referendum.

26. Voor de eerste parlements- en presidentsverkiezingen na de afkondiging van de Grondwet van de Tweede Republiek, gelden een aantal afwijkingen op de voorliggende wet.
a) In afwijking van artikel 4 wordt de indeling in categorieën vastgesteld op basis van de situatie 25 dagen vóór de aanvang van de verkiezingen en samen met het aantal te begeven
stemmen aan de betrokken burgers meegedeeld ten laatste 20 dagen vóór de aanvang van de verkiezingen.
b) Artikel 5 is niet van toepassing.
c) In afwijking van artikel 7 en 8 wordt de taak van het Gerechtshof overgenomen door de voorlopige regering. De termijnen worden gereduceerd tot één vijfde van de termijnen vermeld
in artikel 7 en 8, met afronding naar boven tot op één dag.
d) In afwijking van artikel 10 worden de lijsten en kandidaten naar de webmaster gestuurd twee dagen voor de aanvang van de verkiezingen.
e) In afwijking van artikel 16, 17, 18 en 19 wordt de rol van BIZ volledig overgenomen door een bevestigd burger, aangesteld door het burgerforum vóór de aanvang van
de verkiezingen.