Versie van 29 maart 2005
Versie van 26 mei 2005
Versie van 26 juni 2005

Strafwetboek (29 maart 2005)

I. Dubbelaccounts

1. Als één persoon meerdere account op het forum beheert, dan spreken we van dubbelaccounts.

2. Het beheren van die dubbelaccounts leidt tot:
a) het verwijderen van alle dubbelaccounts
b) het opschorten van alle burgerrechten voor een periode van zes maand tot levenslang
c) een boete van 1000 VDK tot het verbeurd verklaren van alle bezittingen

3. Als een dubbelaccount werd beschouwd als bevestigd burger, dan worden ook de getuigen die het dubbelaccount tot het bevestigd burgerschap hebben toegelaten, vervolgd worden. Deze regel is niet van toepassing op het oudste dubbelaccount.
De bevestiging van burgerschappen op basis van een getuigenis door een dubbelaccount, met uitzondering van het oudste account beheerd door één persoon, wordt automatisch geannuleerd.

4. De getuigen zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid kunnen veroordeeld worden tot dezelfde straffen als de persoon met de dubbelaccounts.

II. Hacking

5. Onder hacking wordt verstaan het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot de website of het forum en dit met het doel om zich meester te maken van de website of het forum of met het doel om wijzigingen aan te brengen.

6. Hacking leidt tot het macronationale aangeven van dit misdrijf aan de bevoegde autoriteiten.

7. Verder kan er ook micronationaal een straf opgelegd worden:
a) het bannen van de hacker wat betreft de toegang tot het forum en dit gedurende drie jaar tot levenslang
b) het afnemen van alle burgerrechten voor een periode van drie jaar tot levenslang
c) een boete van 5000 VDK tot het verbeurd verklaren van alle bezittingen. Strafwetboek (26 mei 2005)

I. Dubbelaccounts

1. Als één persoon meerdere account op het forum beheert, dan spreken we van dubbelaccounts.

2. Het beheren van die dubbelaccounts leidt tot:
a) het verwijderen van alle dubbelaccounts
b) het opschorten van alle burgerrechten voor een periode van zes maand tot levenslang
c) een boete van 1000 VDK tot het verbeurd verklaren van alle bezittingen

3. Als een dubbelaccount werd beschouwd als bevestigd burger, dan worden ook de getuigen die het dubbelaccount tot het bevestigd burgerschap hebben toegelaten, vervolgd.
Deze regel is niet van toepassing op het oudste dubbelaccount.
De bevestiging van burgerschappen op basis van een getuigenis door een dubbelaccount, met uitzondering van het oudste account beheerd door één persoon, wordt automatisch geannuleerd.

4. De getuigen zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid kunnen veroordeeld worden tot dezelfde straffen als de persoon met de dubbelaccounts.

5. Een uitzondering op artikel 2 wordt gevormd door de forumbeheerder, die, naast zijn gewone account, ook het account 'admin' mag beheren.

II. Hacking

5. Onder hacking wordt verstaan het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot de website of het forum en dit met het doel om zich meester te maken van de website of het forum of met het doel om wijzigingen aan te brengen.

6. Hacking leidt tot het macronationale aangeven van dit misdrijf aan de bevoegde autoriteiten.

7. Verder kan er ook micronationaal een straf opgelegd worden:
a) het bannen van de hacker wat betreft de toegang tot het forum en dit gedurende drie jaar tot levenslang
b) het afnemen van alle burgerrechten voor een periode van drie jaar tot levenslang
c) een boete van 5000 VDK tot het verbeurd verklaren van alle bezittingen.

III. Burgerschapsfraude

1. Onder burgerschapsfraude wordt verstaan het zich onder meerdere namen het staatsburgerschap laten verlenen of dit trachten te doen.

2. Het plegen van burgerschapsfraude leidt tot:
a) het ontnemen van alle staatsburgerschappen die door de schuldig bevonden persoon zijn aangevraagd geweest;
b) het ontzeggen aan de schuldig bevonden persoon van het recht om opnieuw het staatsburgerschap aan te vragen voor een periode van twee jaar tot levenslang;
c) het verwijderen van alle accounts die door de schuldig bevonden persoon worden beheerd;
d) het ontzeggen van het recht aan de schuldig bevonden persoon om opnieuw accounts aan te maken op het forum, en dit voor een periode van twee jaar tot levenslang;
e) het verwijderen van alle berichten die na de veroordeling als niet-ingelogde door de schuldig bevonden persoon op het forum zijn geplaatst, en dit voor een periode die gelijkstaat aan de veroordeling onder artikel 2, sectie d;
f) het verbeurd verklaren van alle bezittingen van de schuldig bevonden persoon.

3. Als aan een van de niet-reëel-bestaande staatsburgers het Bevestigd Burgerschap werd verleend, worden ook de getuigen die dit Bevestigd Burgerschap mogelijk hebben gemaakt vervolgd.
De verlening van Bevestigd Burgerschap op basis van een getuigenis door een niet-reëel-bestaande staatsburger, wordt automatisch geannuleerd.

4. De getuigen zoals bedoeld in artikel 3 kunnen veroordeeld worden tot dezelfde straffen als de persoon met de dubbelaccounts. Strafwetboek (26 juni 2005)

0. Toepassing van het strafrecht
1. Niemand kan veroordeeld noch gestraft worden voor een daad, die niet door de wet werd omschreven als van criminele of strafbare aard voorafgaand aan het stellen van de bewuste daad, of waarvoor voorafgaand aan het stellen ervan geen straf was bepaald bij wet.
2. De wettelijke bepalingen in voege tijdens het begaan van een criminele daad zullen worden toegepast op de persoon die de criminele daad heeft uitgevoerd.
Indien de wet één of meerdere keren werd gewijzigd na het begaan van een criminele daad, zal in uitzondering op het eerste lid de wet die het minst streng is jegens de overtreder worden toegepast.
3. Een wetsovertreder is strafbaar indien hij toerekeningsvatbaar is en een strafbare daad stelde door eigen handelen of door niet handelen.
Strafbare daden zijn alle daden die als dusdanig door de wet worden omschreven, als doel hebben een dergelijke daad te stellen, of waarvan het gevolg een strafbare daad inhoudt, met dien verstande dat de overtreder zich bewust was van het gevolg of in staat moest zijn zich bewust te zijn van het gevolg.
Het Hof kan een straf verlichten voor die personen die kunnen aantonen een gerechtvaardigde reden te hebben om niet te weten dat hun gedrag strafbaar is, ten tijde van het stellen van de strafbare feiten.
4. Een persoon is niet toerekeningsvatbaar indien hij ten tijde van het stellen van zijn daad de ernst en de gevolgen van zijn handelen niet begreep of zijn handelen niet onder controle had, en dit als gevolg van een aangetoonde tijdelijke of blijvende geestesziekte, een aangetoonde tijdelijke geestesverstoring of een aangetoonde mentale handicap.
De persoon die zich uit eigen beweging en uit vrije wil heeft geplaatst in een staat waarin hij niet toerekeningsvatbaar is overeenkomstig de bepalingen uit het eerste lid, is strafbaar.
5. De wet kan het plannen en voorbereiden van een strafbare daad eveneens als een strafbare handeling omschrijven.
Het ondernemen van een poging tot het begaan van een strafbare daad, is strafbaar. Het Hof kan in dat geval de voorziene sanctie voor de strafbare daad die de overtreder wilde begaan, verminderen.
Het Hof kan beslissen om de uitvoerder van het plannen of voorbereiden van een strafbare daad of van één of meerdere pogingen tot het begaan van een strafbare daad geen straf op te leggen, als de uitvoerder uit eigen beweging en uit vrije wil heeft afgezien van de geslaagde voltooiing van de strafbare daad.
De bepalingen van het derde lid gelden niet voor de planning of voorbereiding van en de poging tot de uitvoering van een strafbare daad, inzoverre deze feiten op zichzelf reeds een strafbare daad zijn.
6. Verschillende personen die gezamenlijk een strafbare daad stellen, zullen elk gestraft worden voor de daad.
7. Het doelbewust steun verlenen aan de uitvoering van een strafbare daad is strafbaar als had de steunverlener de daad zelf gesteld. Het Hof kan evenwel de straf ook verlichten.
Worden beschouwd als het verlenen van steun aan de uitvoering van een strafbare daad: het geven van instructies of advies over hoe een strafbare daad te begaan, het verlenen van de middelen nodig voor het begaan van een strafbare daad, het verwijderen van obstakels voor het begaan van een strafbare daad, de belofte voorafgaand aan het begaan van een strafbare daad om de voorbereiding, uitvoering of gevolgen van een strafbare daad te verbergen.
8. Het doelbewust aansporen tot een strafbare daad is strafbaar als had de aanspoorder de daad zelf gesteld, ongeacht of de strafbare daad al dan niet effectief of met succes werd uitgevoerd.
9. Het Hof zal de mededaders van, de steunverleners aan en de aanspoorders tot een strafbare daad enkel strafbaar houden voor die feiten waarvan zij op het oog hadden eraan mee te werken, steun te verlenen of ertoe aan te sporen en voor de gevolgen die zij hadden voorzien of hadden kunnen voorzien.
10. Het Hof kan afzien van het opleggen van een straf aan de aanspoorders tot en steunverleners aan een strafbare daad indien zij uit eigen beweging en vrije wil de uitvoering van de strafbare daad hebben voorkomen.
11. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle strafrechterlijke bepalingen in de gehele wetgeving van de Republiek Vlaanderen.

I. Dubbelaccounts

1. Als één persoon meerdere account op het forum beheert, dan spreken we van dubbelaccounts.

2. Het beheren van die dubbelaccounts leidt tot:
a) het verwijderen van alle dubbelaccounts
b) het opschorten van alle burgerrechten voor een periode van zes maand tot levenslang
c) een boete van 1000 VDK tot het verbeurd verklaren van alle bezittingen

3. Als een dubbelaccount werd beschouwd als bevestigd burger, dan worden ook de getuigen die het dubbelaccount tot het bevestigd burgerschap hebben toegelaten, vervolgd.
Deze regel is niet van toepassing op het oudste dubbelaccount.
De bevestiging van burgerschappen op basis van een getuigenis door een dubbelaccount, met uitzondering van het oudste account beheerd door één persoon, wordt automatisch geannuleerd.

4. De getuigen zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid kunnen veroordeeld worden tot dezelfde straffen als de persoon met de dubbelaccounts.

5. Een uitzondering op artikel 2 wordt gevormd door de forumbeheerder, die, naast zijn gewone account, ook het account 'admin' mag beheren.

II. Hacking

5. Onder hacking wordt verstaan het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot de website of het forum en dit met het doel om zich meester te maken van de website of het forum of met het doel om wijzigingen aan te brengen.

6. Hacking leidt tot het macronationale aangeven van dit misdrijf aan de bevoegde autoriteiten.

7. Verder kan er ook micronationaal een straf opgelegd worden:
a) het bannen van de hacker wat betreft de toegang tot het forum en dit gedurende drie jaar tot levenslang
b) het afnemen van alle burgerrechten voor een periode van drie jaar tot levenslang
c) een boete van 5000 VDK tot het verbeurd verklaren van alle bezittingen.

III. Burgerschapsfraude

1. Onder burgerschapsfraude wordt verstaan het zich onder meerdere namen het staatsburgerschap laten verlenen of dit trachten te doen.

2. Het plegen van burgerschapsfraude leidt tot:
a) het ontnemen van alle staatsburgerschappen die door de schuldig bevonden persoon zijn aangevraagd geweest;
b) het ontzeggen aan de schuldig bevonden persoon van het recht om opnieuw het staatsburgerschap aan te vragen voor een periode van twee jaar tot levenslang;
c) het verwijderen van alle accounts die door de schuldig bevonden persoon worden beheerd;
d) het ontzeggen van het recht aan de schuldig bevonden persoon om opnieuw accounts aan te maken op het forum, en dit voor een periode van twee jaar tot levenslang;
e) het verwijderen van alle berichten die na de veroordeling als niet-ingelogde door de schuldig bevonden persoon op het forum zijn geplaatst, en dit voor een periode die gelijkstaat aan de veroordeling onder artikel 2, sectie d;
f) het verbeurd verklaren van alle bezittingen van de schuldig bevonden persoon.

3. Als aan een van de niet-reëel-bestaande staatsburgers het Bevestigd Burgerschap werd verleend, worden ook de getuigen die dit Bevestigd Burgerschap mogelijk hebben gemaakt vervolgd.
De verlening van Bevestigd Burgerschap op basis van een getuigenis door een niet-reëel-bestaande staatsburger, wordt automatisch geannuleerd.

4. De getuigen zoals bedoeld in artikel 3 kunnen veroordeeld worden tot dezelfde straffen als de persoon met de dubbelaccounts.