Wet houdende benoeming en taakomschrijving van het diplomatiek personeel (13 februari 2005)

1. Het Vlaams diplomatiek personeel wordt onderverdeeld in drie categorieën:
a) ambassadeurs (Engels: ambassador). Zij zijn permanent gevestigd in één of meerdere naties en vertegenwoordigen zelfstandig de Vlaamse regering. Zij zijn gevolmachtigd om te spreken in naam van de regering, initiatieven tot verdragen te nemen en verdragen te onderhandelen. Ze adviseren het departement buitenlandse zaken inzake de relaties met de hen toegewezen landen. Ze lichten het departement in over belangrijke ontwikkelingen in de hen toegewezen landen.
b) diplomatieke vertegenwoordigers (Engels: diplomatic representative). Zij zijn permanent gevestigd in één of meerdere naties, waar zij het eerste aanspreekpunt zijn voor de plaatselijke overheid. Ze kunnen verdragen onderhandelen op vraag van het departement buitenlandse zaken. Ze adviseren het departement buitenlandse zaken inzake de relaties met de hen toegewezen landen. Ze lichten het departement in over belangrijke ontwikkelingen in de hen toegewezen landen.
c) gezanten (Engels: envoy). Zij hebben niet noodzakelijk een vaste basis in het buitenland, maar wel een vastgelegde opdracht uitgaande van het departement buitenlandse zaken. Bij vervulling van hun opdracht vervalt hun benoeming als gezant, tenzij ze binnen een termijn van vijf dagen een bijkomende opdracht krijgen van het departement en deze aanvaarden.

2. Alle leden van het diplomatiek personeel zijn verplicht op regelmatige basis verslag uit te brengen aan het departement buitenlandse zaken. De regelmaat kan via een ministeriële nota gespecifieerd worden, eventueel per ambassadeur, vertegenwoordiger of gezant.

3. De ambassadeurs zijn in rang hoger dan de twee andere categorieën. Vertegenwoordigers en gezanten zijn gelijkwaardig.

4. Enkel vertegenwoordigers kunnen tot ambassadeur benoemd worden. Ambassadeurs kunnen tegelijkertijd aangesteld worden als vertegenwoordiger in een ander land.
Ambassadeurs en vertegenwoordigers kunnen naast hun functie eveneens aangesteld worden als gezant.
Het hoofd van het departement buitenlandse zaken kan niet worden aangesteld als diplomatiek personeelslid.

5. Personen met een meervoudig burgerschap kunnen niet aangesteld worden als diplomaat in een land waar ze burger zijn.

6. De verloning voor ambassadeurs wordt vastgelegd op 500 VDK per maand.
De verloning van vertegenwoordigers wordt vastgelegd op 350 VDK per maand.
De verloning van gezanten wordt vastgelegd per opdracht. De verloning bedraagt minimaal 100 VDK en maximaal 300 VDK.

7. Ambassadeurs en vertegenwoordigers die benoemd worden als regeringslid bevoegd voor het departement buitenlandse zaken, behouden hun benoeming als diplomatiek personeel. Hun opdracht en verloning in die functie wordt echter opgeschort tot ze van hun regeringstaak worden ontlast. Gezanten die benoemd worden als regeringslid bevoegd voor het departement buitenlandse zaken, verliezen hun benoeming als gezant.

Het "Besluit 2" over de benoeming van Gert Geens als gezant voor de onderhandeling van een wederzijdse erkenning met Lemuria, en "Besluit 3" dat de opdracht van genoemde gezant veralgemeent, het voorlopige staatshoofd toelaat bijkomende gezanten te benoemen en te ontslaan, worden afgeschaft.