Wet op de universiteit (4 februari 2005)

I. Definities

1. Een cursus is een reeks van lessen over eenzelfde onderwerp, gegeven door eenzelfde lesgever, wiens intentie het was die reeks als één geheel te beschouwen.

2. Een les is één onderwerp, onderdeel van een cursus.
 

II. Oprichting Vrije Universiteit Vlaanderen

3. Krachtens deze wet wordt de Vrije Universiteit van Vlaanderen opgericht. Met 'VUV' wordt in en buiten deze wet 'Vrije Universiteit van Vlaanderen' bedoeld.

4. De VUV zal kosteloos een deelforum ter beschikking krijgen, met de
titel 'Vrije Universiteit Vlaanderen'. De beschrijving van dat deelforum wordt bepaald door de Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit van Vlaanderen (verder in deze wet afgekort tot 'Raad').
 

III. De Raad van Bestuur: samenstelling en werking

5. De Raad bestaat uit één voorzitter en twee leden.

6. De Raad wordt door het departement Onderwijs samengesteld en benoemd. De drie functies worden onder de politieke partijen verdeelt aan de hand van de meest recente verkiezingsuitslagen en volgens het systeem-d'Hondt, met het voorzitterschap als eerste 'zetel' en de twee andere leden als tweede en derde 'zetel'. De samenstelling van de Raad verandert niet per se wanneer er fractionele wijzigingen doorgevoerd worden in het Vlaams Parlement.

7. De leden hebben stemrecht. Bij onenigheid heeft de voorzitter een beslissende stem.

8. De Raad kan enkel worden ontbonden op vraag van het departement Onderwijs, onderschreven door een meerderheid in het Vlaams Parlement.
 

IV. De Raad van Bestuur: Bevoegdheden

9. De volgende bevoegdheden worden aan de Raad toegekend:

i. Al dan niet toekennen van het kwaliteitslabel aan de in de afgelopen maand gegeven cursussen. Het kwaliteitslabel wordt enkel gegeven aan die cursussen die door de Raad als bijdragend tot de Vlaamse maatschappij beschouwd worden;
ii. De algemene inrichting van en bijzondere supervisie over de VUV;
iii. Het aanpassen en aanvullen van de standaardtest;
iv. Het aanstellen van een examinator voor de standaardtest en cursussen met diplomastatuut;
v. De public relations;
vi. Het aankopen cursussen van buitenlandse universiteiten;
vii. Het uitnodigen of aantrekken van buitenlandse gastdocenten.
 

V. Financiën

10. Volgende lonen worden maandelijks aan de Raadsleden uitbetaald, uit het budget Onderwijs:
i. Voorzitter Raad van Bestuur: 190 VDK
ii. Lid Raad van Bestuur: 155 VDK

11. Docenten van een met kwaliteitslabel voorziene cursus(sen) worden verloond met een bedrag van 100 VDK per les, uit het budget Onderwijs.

12. Het departement Onderwijs bepaalt bij het begin van de legislatuur, na de goedkeuring van de algemene begroting, het budget waarover de Raad van Bestuur beschikt om haar bevoegdheden uit te kunnen voeren.
 

VI. Standaardtest en diploma's

13. De standaardtest is gebaseerd op drie onderscheiden cursussen:
i. Vlaamse geschiedenis;
ii. Actuele wetgeving;
iii. Een inleiding tot micronationalisme.

14. Inschrijven voor deze standaardtest is kosteloos en dient te gebeuren in een speciaal daarvoor opgericht onderwerp. Examinatie verloopt via mail.

15. Bij slagen, d.i. een resultaat vanaf 15 op 30, ontvangt men het diploma Elementaire Vlaamse Kennis.

16. Een lijst met alle personen met een diploma Elementaire Vlaamse Kennis zal bijgehouden worden in een speciaal daarvoor opgericht onderwerp in het deelforum 'de Ivoren Toren'.

17. Geschillen omtrent de examinatie worden behandelt door de Raad.

18. Gekwalificeerde cursussen komen uitzonderlijk in aanmerking voor een diplomastatuut. Dit statuut kan enkel op vraag van het departement Onderwijs en met instemming door de Raad worden uitgereikt aan die cursussen die een reële meerwaarde zouden hebben in de micronationale sector. De opsteller van een met diplomastatuut voorziene cursus is de examinator voor die cursus. Indien de opsteller weigert of in de onmogelijkheid verkeert als examinator op te treden, kan de Raad een vervangend examinator aanstellen.
 

VII. Overgangsbepalingen

19. Voor het logo van de Vrije Universiteit van Vlaanderen zal een openbare aanbesteding worden georganiseerd door het departement Onderwijs. De Raad van Bestuur is het beslissende orgaan. Deze aanbesteding mag niet hoger liggen dan 750 VDK.

20. De basiscursussen Vlaamse geschiedenis, Actuele wetgeving en Inleiding tot micronationalisme - zoals naar verwezen in artikel 15 - zullen door de eerstvolgende benoemde Raad samengesteld worden. De Raad kan deze taak deels of volledig uitbesteden. Het departement Onderwijs kan raadgevend optreden.