Contract tussen de staat en dhr. Emery Frijters (rechtsgeldig sinds 1 februari 2005)

De heer Emery Frijters, handelend in eigen naam en verder de verkoper genoemd, en de heer Gert Geens, handelend in naam van het departement financiën van de Vlaamse overheid en verder de koper genoemd, sluiten hierbij volgende overeenkomst af.

De verkoper verschaft de koper het programma voor een functionerende e-phpbank, te installeren binnen de electronische infrastructuur van de Vlaamse overheid door de verkoper, binnen een termijn van veertien dagen na de volledige afsluiting van de overeenkomst. Tevens zal de verkoper het beheer over de e-phpbank waarnemen volgens de instructies van de koper en dit tot en met 31 december 2005. De beheersperiode kan verlengd worden mits akkoord van beide partijen.
De koper zal binnen de termijn van één maand na de correcte installatie van de e-phpbank een som van 5100 VDK betalen aan de verkoper.

De ondertekening door de koper krijgt rechtsgeldigheid na ratificatie door het Vlaams parlement. De overeenkomst vervalt bij ontstentenis van ratificatie de dato 28 februari 2005.

Gedaan te Deurne, de 19de januari 2005.